top of page

porque é tempo de actuar!

No contexto actual, onde a crise económica global non é seguramente problema único, nin tampouco dirixido apenas a un ou outro grupo específico, todos os sectores da sociedade están, dunha forma xeral, afectados polos seus efectos negativos  e polo aumento das desigualdades, da exclusión e da dificultade de acceso a bens e servizos básicos. É pois en escenarios  socioeconómicos agravados, implicando unha atención máis coidada sobre as persoas e sobre os grupos en situacións de maior vulnerabilidade, que a cooperación e a cohesión social se afirman como instrumentos resolutivos fundamentais e que a concienciación de todos, cidadáns e cidadás, organizacións da sociedade civil, decisores económicos e políticos, se figura prioritario.

É tempo de actuar! Cremos firmemente que só  a acción solidaria, plural e participada, poderá contribuír para a mudanza necesaria. 

bottom of page